Stała obslga


Całkowity koszt stałej obsługi przedsiębiorstwa uzależniony jest od wielkości firmy i ilości pracowników.

Stała współpraca obejmuje:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp
 • opiniowanie instrukcji bhp na stanowiskach pracy
 • wypadki przy pracy – opracowanie potrzebnej dokumentacji
 • przeglądy okresowe stanu BHP w firmie
 • przygotowywanie propozycji korespondencji we wszystkich sprawach dotyczących zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy i przekazywanie jej do podpisu Dyrektorowi
 • prowadzenie ewidencji przydziału odzieży roboczej pracowników
 • prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów i zasad dot. bezpieczeństwa pożarowego
 • ustalanie potrzeb w zakresie oznakowania obiektu znakami ewakuacyjnymi, ochrony przeciwpożarowej, oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt gaśniczy
 • przeprowadzanie alarmów ewakuacyjnych
 • udzielanie wszelkich informacji dotyczących potrzeb w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektu, w tym badań i przeglądów instalacji użytkowych
 • uczestnictwo w kontrolach prowadzonych przez przedstawicieli Komend Straży Pożarnych i Państwowej Inspekcji Pracy